ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI VAKFI
RESMİ SENEDİ

BAŞLANGIÇ:
Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni kanununun hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI:
MADDE 1: Vakfın adı “Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı”dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir. Vakıf kısaca, “İletişimliler Vakfı” adını kullanabilir.

VAKFIN MERKEZİ:
MADDE 2: Vakfın Yönetim Merkezi, Ankara ili, Çankaya ilçesi, “A.Ü. İletişim Fakültesi Cebeci-ANKARA” adresindedir. Yönetim merkezi, Yönetim Kurulu kararı ile başka bir adrese taşınabilir. Vakıf, yasal gereklerini yerine getirerek, yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla, yurt içinde veya dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI:
MADDE 3: Vakıf, üyeleri ve diğer hak sahipleri başta olmak üzere, tüm birey, kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzel kişiler arasındaki iletişim, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek; iletişim, eğitim, kültür, sanat, sağlık gibi alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu alanlarda en elverişli olanakları hazırlamak ve böylelikle, bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyin yükselmesine katkıda bulunmak, bunun için, sağlayacağı imkanları, belirleyeceği şartlar ve düzenlemeler ışığında ödemeler ve yardımlar olarak yapmak, başta üyeleri olmak üzere, başvuruda bulunan kişi ve kuruluşlarla, öncelikle iletişim alanında faaliyet gösteren ve eğitim veren gerçek ve tüzel kişilere destek olmak, maddi yardımlarda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

VAKFIN FAALİYETLERİ:
MADDE 4: Vakıf aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:
a) Belirlenen amaçlar doğrultusunda, her türlü eğitim, öğretim kuruluşları, enstitüler, araştırma-geliştirme merkezleri, dershaneler, kurslar ve benzeri kuruluşlar açmak, kiralamak, satın almak, ortak olmak, işletmek, kurulu olanlarla ortak programlar yapmak ve uygulamak. Bu alanda yapılan çalışmaları desteklemek, bunlara maddi katkı sağlamak,
b) Benzer alanlarda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışındaki kamusal veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; bağımsız olarak ya da bilgi, para, malzeme yardımında bulunacak kurum ve kuruluşlarla birlikte bilimsel, kültürel, sanatsal, eğitsel nitelikte kurs, konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum, sergi ve benzeri etkinlikler düzenlemek ya da başkalarınca düzenlenmiş olanlara katılmak.
c) Çalışmaları kayda değer bulunan kişilere sağlayacağı imkanlar ölçüsünde karşılıklı veya karşılıksız eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme bursları vermek.
d) İletişim alanıyla ilgili her türlü girişimi desteklemek, finanse etmek. İletişim alanında, uygun göreceği yerlerde iletişim müzesi, kütüphane, sinema salonu, bilgisayar üniteleri, derslikler, bürolar, fotoğrafçılık üniteleri, her türlü yapım birimleri film çekim platoları ve diğer üniteleri bizzat kurmak, ortak olmak veya kurulmasına destek olup, maddi yardım sağlamak.
e) Kitap, dergi, gazete gibi süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, Basın, yayın ve dağıtım üniteleri ve kuruluşları kurmak, bunları bizzat işletmek veya bu tür işletmelere ortak ve destek olmak. Yazılı ve görsel yayın ile tüm iletişimle ilgili alanlarda uygun gördüğü girişim, yatırım, araştırma ve geliştirme çabalarını desteklemek, katkıda bulunmak, finansmanını sağlamak.
f) Güzel sanatlar, güzel konuşma, spikerlik, seslendirme, tiyatro ve sinema oyunculuğu, gazetecilik, halkla ilişkiler uzmanlığı, reklamcılık, Radyo ve televizyon programcılığı ve teknik eleman yetiştirilmesi, resim – grafik dekor atölyeleri kurulması, kısaca topluma ve bireylere yararlı olacak türde ilgi duyulan ve talepte bulunulan her türlü alanda, meslek kazandırıcı veya mesleki bilgileri artırıcı kurslar düzenlemek, bu konuda okul, dershane ve benzeri eğitim birimleri kurup, programlar uygulamak. Halka açık eğitim kuruluşları ile eğitim kuruluşları niteliğinde bilgi, beceri ve meslek kazandırıcı kuruluşları bizzat oluşturmak, kurmak, işletmek, bu tür etkinliklere ortak olmak veya maddi destek sağlamak.
g) İletişim Fakültelerinin eğitim alanları içinde çalışanlar başta olmak üzere, tüm yazılı basın ve sözlü basın organlarında, sinema-reklam-halkla ilişkiler birimlerinde ve benzeri alanlarda çalışan kişilerin eğitim-kültür, bilgi ve becerilerinin artması için etkinlikler düzenlemek. Yurt içi ve dışında burslar temin etmek, kurslar açmak. Yarışmalar, festivaller, seminer, sempozyum, açık oturum, sergi ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya katkıda bulunmak, bu tür etkinliklere yardım etmek.
h) Başta iletişim olmak üzere, kamuya yararlı her türlü festival ve etkinlikleri yapmak veya yapılanlara katılıp, destek olmak, bunlara özendirici ve maddi teşvik ödülleri vermek.
ı) Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin daha etkin eğitim verebilmesi için, her türlü araç – gereç ve maddi desteği sağlamak. Bu okulda yapılacak tüm eğitsel ve kültürel faaliyetlere katkıda bulunmak.
i) Yerli ve yabancı basın kuruluşları, yazılı ve sözlü basın; gazete, dergi, radyo, televizyon ve tüm medya organlarının sorumlu bir yayıncılık ilkesi çerçevesinde faaliyet göstermeleri için çaba göstermek, bu amaçla topluma faydalı ve aydınlatıcı olacak nitelikte yapılacak yayınlara destek olmak, kamuoyunu bilgilendirici ve aydınlatıcı nitelikte kamuoyu araştırmaları, bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bu tür çabalara destek olmak. Bu tür faaliyet ve yayınlara maddi katkı sağlamak.
j) Üyelerine zorunlu ihtiyaç maddelerini ucuza tedarik etmek için gerekli girişimlerde bulunmak, bu konuda işletmeler kurmak veya kurulu olanlara katılmak. Yine başta üyeleri olmak üzere, talepte bulunanlara sağlanacak imkanlar ölçüsünde iş kurma kredisi, konut kredisi, yardım ve destek kredisi vermek. Bu konularda her türlü girişimlerde bulunmak. Gerektiğinde yapı kooperatifleri, üretim ve tüketim kooperatifleri, kreş, ana okulu ve benzeri kuruluşlar oluşturmak.
k) Üyelerine ölüm, hastalık ve başka hallerde yardımları kapsayan grup sigortalan akdetmek veya bu yardımları doğrudan doğruya yapmak. Bu alanda her türlü girişimde bulunmak, sigortacılıkla ilgili acentelikler alıp kurmak, işletmek veya ortak olmak. Ayrıca, konaklamaya, eğlenmeye, dinlenmeye, öğrenmeye, sosyal-kültürel etkinliklere elverişli tesisler ile sağlık ve spor tesisleri, huzur evleri, çocuk yuvaları, gençlik köyleri kurmak, tesisleri kiralamak, işletmek, alanında ilgili olan gerekli sosyal tesisler kurulmasını sağlamak.
l) Faaliyet alanlarıyla ilgili şirketler kurmak veya kurulu şirketlere ortak olmak.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN
YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR
MADDE 5: Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek için:
a) Yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve harcamaya,
b) Vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulü ve gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya,
c) Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet, veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya,
d) Yerli ve yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bir cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa;
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğe uygun olarak, vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla, kurum, kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapmaya, onlardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye,
Amacına harcayacağı gelirleri artırmak için, para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü kar hisselerini sarfa;
Gayrimenkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri, ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya;
Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;
Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye ve sair teminat iradesine;
Amacına uygun şartlı bağışları kabule;
Velhasıl, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Bu senette sayılmamış olsa bile Vakıf, amaçları doğrultusunda olmak üzere, 903.sayılı yasanın yasaklamadığı her türlü faaliyet ve tasarrufta bulunabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI
MADDE 6: Vakfın kuruluş mal varlığı, kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan ekli listede sunulan ayni mallar olup, bu malların değeri, kuruluş tarihi itibariyle, Ankara 10.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1996/62 D.İş dosyasından yaptırılan tespite göre, toplam 1.720.500.000.-TL.’dır. (Birmilyaryediyüzyirmimilyonbeşyüzbinlira’dır.)

VAKFIN ORGANLARI
MADDE 7: Vakfın organları şunlardır:
a) Kurucular Kurulu,
b) Yönetim Kurulu,
c) Vakıf Genel Müdürlüğü,
d) Denetim Kurulu.

KURUCULAR KURULU
MADDE 8: Kurucular kurulu şu şekilde teşekkül eder.
a) Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı. (Dekan veya onun görevlendireceği bir dekan yardımcısı temsil eder.)
b) Ekli listedeki gerçek kişiler.
c) Vakıf kurulduktan sonra, Kurucular Kurulu üyeliğine kabul edilenler.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 9: Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
a) Boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerlerine yenisini seçmek,
b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir- gider hesaplarını incelemek ve yönetim kurulunu ibra etmek,
c) Yönetim Kurulu tarafından Kurucular kurulu üyeliğine teklif edilenlerin üyeliğe kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek.
Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak

KURUCULAR KURULUNUN TOPLANMASI
MADDE 10: Kurucular Kurulu, her yıl Mart ayı içinde, yıllık çalışmaları değerlendirmek için toplanır. Ayrıca, Yönetim Kurulu, gerekli hallerde kurucular kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurucular Kurulu üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci toplantıda yarıdan fazla üyenin bulunması sağlanmamış ise, en az 1 hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ilan ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.

KARARLAR
MADDE 11: Kurucular Kurulunca bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Divan katibi seçilir. Katip, görüşülen hususları tespit eder. Alınan kararlar zapta geçirilir ve altları Başkanlık divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Kurucular Kurulundan kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Kurucular kurulunun toplantısına gelemeyecek üye yerine vekil gönderebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

YÖNETİM KURULU
MADDE 12: Yönetim Kurulu, 1 doğal üye, 6 seçimlik üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Ayrıca, üç de yedek üye seçilir. Görev süresi iki yıldır.
A) Doğal Y.K. Üyeliği:
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı veya onun görevlendireceği bir dekan yardımcısıdır. (İleride bu okulun adı veya bağlı olduğu üniversite değişir ise değişen unvanı ile temsil yetkisi devam eder.)
B) Seçimlik Y.K. Üyeleri:
Kurucular Kurulu üyeleri arasından veya dışardan seçilen 6 kişiden oluşur. Ayrıca, üç de yedek üye aynı yöntemle seçilir.
Eğer 2 ay içinde doğal üye olarak, Yönetim Kurulunda görev yapacak kişi Vakıf Yönetim Kuruluna bildirilmez ise Yönetim Kurulunca yedek üyelere görev verilebilir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL
MADDE 13: Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir Başkan ile bir ikinci Başkan seçer. Yönetim kurulu başkanı, Vakfı temsil eder. İkinci Başkan, Başkan bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulunun toplantılarına Başkanlık eder. Gerekirse, ikinci Başkana yönetim kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir. Yönetim Kurulu ikinci Başkana veya Vakıf Genel Müdürüne vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARARLARI
MADDE 14: Vakıf yönetim kurulu ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, İkinci Başkanla bir üyenin müşterek çağrısı üzerine toplanabilir. Toplantılara yönetim kurulunca kabul edilen bir özrü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler, yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerlerine yedekler alınır. Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Kararlar noterlikten tasdikli yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır.
Yönetim Kurulunca, toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek üzere başkan, ikinci başkan veya üyelerden biri ile Genel Müdürden meydana üç kişilik bir icra kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği yönetim kurulunca tespit edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 15: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
a) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirler
b) Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek,
c) Her türlü menkul gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayrı, ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin Vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel ve resmi işleri yapmak,
d) Vakfın amacının gerçekleştirilmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakıf mallarından tasarruf etmek suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul mallan satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,
e) Vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf Genel Müdürü veya ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek, lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek.(Bu personelin görev, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulunca hazırlanacak bir talimatla belirtilir.)
f) Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak,
g) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defterini tutmak,
h) Kurucular Kuruluna hesap vermek,
ı) Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp, Kurucular kuruluna sunmak,
i) Kurucular Kurulunun karar ve temennilerinden mümkün olanlarını yerine getirmek,
j) Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan faydalı gördüklerini veya belirleyeceği üyelik bedelini yatıranlardan uygun gördüklerini Kurucular Kurulu üyeliğine alınmak üzere Kurucular Kuruluna teklif etmek. (Yönetim Kurulunca bu gibilere madalya, belge, plaket benzeri şeyler de verilebilir.)
k) Vakfın kuracağı tesisler için gerekli olan talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ALANI
MADDE 13: Yönetim Kurulu yasa, tüzük ve Vakıf Senedi ile kendisine verilen diğer görevlerle birlikte aşağıdaki işleri yapar.
a) Vakfın amacına uygun kurum ve tesisleri açmak, işletmek, binalar kiralamak, yapmak, gerektiğinde yıkıp yeniden inşa etmek, tamir etmek, genişletmek, yetkili makamın yetkisiyle taşınmaz almak, satmak veya başka bir suretle elden çıkarmak, vakfın taşınmazları üzerinde yasalara uygun her türlü tasarruflarda bulunmak.
b) Vakfın bütçe ve çalışma programlarını hazırlamak, uygulamak, vakfın kesin hesabını ve geçmiş yıl ile ilgili raporları inceleyip gereğini yapmak.
c) Vakfın leh ve aleyhine dava ve takiplerde bulunmak, sulh ve ibraya karar vermek.
d) Vakfın amacına uygun bağış ve yardımların kabulüne karar vermek. Vakıf gelirlerinin arttırılmasına ilişkin yatırımlar yapmak.
e) Vakıfta çalışacak personelin işe alınması, işten çıkarılması ile ilgili koşulları ve personel statüsünü belirlemek.
f) Resmi senet hükümleri uyarınca girişilecek işlerin öncelik ve ilkeleri Vakıf işlerinde uygulanacak yöntemleri tesbit etmek, tahsisler yapmak, yönetmelikler hazırlamak ve gereğinde bunları değiştirmek.
g) Ölüm, istifa, devamsızlık ve diğer yasal nedenlerle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine iki ay içinde atama yapmak.

VEKİL TAYİNİ
MADDE 16: Yönetim Kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

DENETİM KURULU
MADDE 17: Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu adına vakıf faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Kurucular Kurulunun kendi içinden veya dışardan iki yıl için seçeceği üç kişiden oluşur, ayrıca iki de yedek denetçi seçilir.
Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçiler alınır. Denetim Kurulu, vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor, Kurucular Kurulu toplantısından en geç 15 gün önce Kurucular Kurulu üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 18: Vakıf organlarından biri de Vakıf Genel Müdürlüğüdür. Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan Yönetim Kurulunca tayin edilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulunca verilen kararları uygular ve Yönetim Kurulunca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim Kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
MADDE 19: Vakıf yönetimince; yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %20’si, idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan %80’i ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.
Vakıfça kurulacak Eğitim Tesislerinde en az yüzde on kapasite yetenekli ancak, maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10’u maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilecektir.

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI
MADDE 20: Vakfın Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna seçileceklerin ifa edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak, Vakıf için yapılacak seyahat ve masrafları vakıfça karşılanacaktır.
Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin, vakıf veya bağlı kuruluşlarında Yönetim Kurulu üyeliği dışında, özel yada kadrolu bir görev almaları halinde,, kendilerine bu hizmetleri karşılığı ücret ödenebilir.

HESAP DÖNEMİ
MADDE 21: Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
MADDE 22: Vakıf senedi ihtiyaca göre değiştirilebilinir. Bunun için Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun kararı şarttır.
Kurucular Kurulu üyelerinden en az on kişinin yazılı teklifi halinde de Kurucular Kurulu kararı ile senette değişiklik yapılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ:
MADDE 23: Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği taktirde, feshe Yönetim Kurulunun teklifi ile Kurucular Kurulu karar verir.
Feshi halinde vakfa ait mallar, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesine, bu mümkün olmaz ise de aynı amaca yönelik tahsis edilen diğer bir vakfa veya bir resmi kuruma devredilir.

VAKFIN KURUCULARI
MADDE 24: Vakfın kurucuları aşağıda gösterilmiştir.
1)Türker ALKAN (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
2)Abdülrezak ALTUN
3)Yılmaz İÇÖZ

GEÇİCİ MADDELER:
Geçici Madde 1- Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfının ilk geçici Yönetim Kurulunu aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur.
1) Türker ALKAN
2) Abdülrezak ALTUN
3) Yılmaz İÇÖZ
Geçici Yönetim Kurulu, Vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Kurucular Kurulunu toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içerisinde senetle belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.
Geçici Madde 2- Bu vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere Yılmaz İÇÖZ yetkili kılınmıştır.